حبیب: چرا نیومدی در دکون
مجید: امروز جمعه است، تعطیلیه
حبیب: امروز دوشنبه است، خیلی داریم تا جمعه
مجید: نخیییر، تو اون تقویمه که آقام اون سال خودش با دست خودش بهم عیدی داد امروز جمعه است
حبیب: (با پوزخند) اون تقویم باطله است
مجید: واسه من جمعه جمعه آقامه، شنبه شنبه آقامه، خواه مرده، خواه زنده، جخ تقلید مرده جائزه، آقا میگه پا منبر، زکی اینوووو.. ..